Aokaku

Aokaku

H.S.O.S.6

Aokaku is a character in Zenless Zone Zero.

Base Stats

StatLevel 1
HP484
DEF48
CRIT Rate5%
PEN Ratio0%
Energy Recovery1.6
ATK106
Impact120
Crit DMG50%
PEN0